- door Eline Beeken

Vlaams gunstregime: verlenging van de termijn voor VLABEL om waarde te herzien

Bij decreet van 9 december 2022 (1) werden voornamelijk enkel tekstuele en een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Eén van de gewijzigde artikelen betreft artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, inzake de termijn voor de Vlaamse Belastingdienst om op te treden tegen een te lage waardering opgenomen in de aangifte van nalatenschap of geregistreerde akten.

Wanneer waarderen

Artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt dat de Vlaamse Belastingdienst over een termijn van twee jaar beschikt volgend op de indiening van de aangifte van nalatenschap dan wel de registratie van de akte, om vast te stellen dat de waardering opgenomen in de aangifte nalatenschap of geregistreerde akte te laag is én om de belastingplichtige schriftelijk in kennis te stellen van de intentie om aanvullende rechten en een belastingverhoging te vestigen.

In afwijking van voormelde, bepaalt artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit sinds het decreet van 9 december 2022 dat deze termijn van twee jaar bij de overdracht van familiale vennootschappen en familiale ondernemingen met toepassing van het fiscaal gunstregime (2) pas begint te lopen vanaf het moment dat de driejaarstermijn inzake de voorwaarde van behoud is verstreken en dus niet reeds vanaf het moment van indiening van de aangifte van nalatenschap of de registratie van de akte.

Het gunstregime

De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet in een vrijstelling van schenkbelasting bij de schenking van familiale ondernemingen en familiale aandelen en in een verlaagd tarief inzake erfbelasting (3% - 7%, afhankelijk van de verwantschapsband) bij de vererving van familiale ondernemingen en familiale aandelen. Teneinde het gunstregime te kunnen behouden, moeten er in beide gevallen gedurende drie jaar voorwaarden inzake behoud voldaan blijven. Na verloop van deze drie jaar controleert de Vlaamse Belastingdienst of aan de voorwaarden werd voldaan. **Indien niet voldaan is aan de voorwaarden tot behoud verliest de belastingplichtige het gunstregime volledig/naar evenredigheid en volgt een navordering.*** Om deze reden stelt de Memorie van Toelichting bij het decreet (3) dat een waardering op het moment van de aangifte van nalatenschap en op het moment van de registratie van de de schenkingsakte zich nog niet opdringt, zodat het wenselijk is dat de termijn van twee jaar bij de overdracht van familiale vennootschappen en familiale ondernemingen met toepassing van het fiscaal gunstregime (2) pas begint te lopen vanaf het moment dat de driejaarstermijn inzake de voorwaarde van behoud is verstreken.

Aanvullende rechten

Opgelet, voormelde doet geen afbreuk aan het feit dat de Vlaamse Belastingdienst overeenkomstig artikel 3.3.3.0.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit over een termijn van vijf jaar beschikt om aanvullende rechten te heffen die verschuldigd zijn wegens het niet naleven van de voorwaarden inzake behoud van de vrijstelling of de vermindering. Deze termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de dag waarop de vordering in hoofde van het Vlaamse Gewest is ontstaan. Onzes inziens wordt hiermee bedoeld de dag waarop de driejaarstermijn is verstreken dan wel de dag waarop de belastingplichtige op eigen initiatief melding heeft gedaan aan de Vlaamse Belastingdienst van het feit dat de voorwaarden inzake behoud niet langer zijn voldaan.

Het nieuwe artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit is in werking getreden op 30 december 2022.

(1) Decreet van 9 december 2022 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 20 december 2022. (2) Artikel 2.8.6.0.3 en artikel 2.7.4.2.2 en volgende van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. (3) Artikel 23 van de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van decreet, Doc. 1440 (2022-2023) - nr. 1, blz. 18.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info