- door Magnolis

De weg naar het WVV... Bestuurders, verkijk u niet op de beperking van aansprakelijkheid!

Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van een cijfermatige beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het WVV innoveert door een absolute aansprakelijkheidsbeperking te voorzien, zonder koppeling aan de omvang van de schade en ongeacht de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de fout.

De vraag is echter of de wetgever haar systeem niet zelf al te veel heeft uitgehold door het toepassingsgebied van deze aansprakelijkheidsbeperking te beperken tot “toevallige lichte fouten”, en door bepaalde aansprakelijkheidsgronden uit te sluiten (fiscale en sociale schulden).

Zeker ook nu de wetgever de mogelijkheid voor een bestuurder om zich op voorhand te exonereren of te laten vrijwaren door de vennootschap (of dochtervennootschappen) heeft verboden. Tevens is het niet toegelaten om grotere beperkingen dan wettelijk voorzien (statutair of contractueel) af te spreken.

Verder mag u niet uit het oog verliezen dat het WVV een algemene hoofdelijkheid introduceert voor collegiale bestuursorganen, en dit voor alle aansprakelijkheidsgronden, en dus niet enkel meer voor overtredingen op het Wetboek van Vennootschappen of de statuten zoals vroeger het geval was. Bestuurders die zetelen in een collegiaal orgaan zullen dus nog meer dan vroeger goed bij de les moeten blijven en tijdig melden als zij het niet eens zijn met het gevoerde beleid, teneinde zo aan de alarmbel te trekken en zich van elke aansprakelijkheid te onttrekken voor bepaalde handelingen.

Ten slotte verruimt het WVV het toepassingsgebied van het aansprakelijkheidsregime tot het dagelijks bestuur en de zogenaamde “feitelijke bestuurders”.

Het lijkt er dus op dat de introductie van de aansprakelijkheidsbeperking wel eens een vals gevoel van veiligheid dreigt te geven aan veel bestuurders.

Integendeel lijkt het ons opportuun de samenstelling van bestuursorganen in kaart te brengen en indien nodig te herschikken. De mogelijkheid tot invoering van een eenhoofdig bestuur kan een oplossing bieden onder het WVV, om zo bepaalde bestuurders te vrijwaren van onnodige aansprakelijkheidsrisico’s.

Verder lijkt het ons aangewezen bestuurdersovereenkomsten onder de loep te nemen en indien nodig de vrijwaringsbedingen te laten aangaan door bijvoorbeeld een individuele aandeelhouder. Uiteraard is het ten slotte ook te bekijken of een aansprakelijkheidsverzekering aangewezen is voor u.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info